รายการส่งของวันที่ 25/11/63

1. คุณสมศิริ PHAK000345626 

2. คุณสายลม PHAK000345627 

3. หจก. อภิรดี PHAK000345628 

4. คุณอนุสรา PHAK000345629 

5. เป็นที่รัก PHAK000345630 

6. คุณวิมลพรรณ์ PHAK000345631 

7. คุณกรองทอง PHAK000345632 

8. คุณฟุรกอน PHAK000345633 

9. คุณปัญณิญา PHAK000345634 

10. คุณปวริศา PHAK000345635 

11. คุณณัฏฐา PHAK000345636 

12. คุณธรรศปราชญ์ PHAK000345637 

13. คุณตั๊ก PHAK000345638 

14. คุณระวีนุช PHAK000345639 

15. คุณอธิตานันท์ PHAK000345640 

16. คุณประภาพร PHAK000345641 

17. คุณพรพิมล PHAK000345642 

18. lucky3d PHAK000345643 

19. คุณพัชริณร์ PHAK000345644 

20. Nagara clinic

21. W Clinic plus 

22. บีเฮฟเว่น

รายการส่งของวัน่ 24/11/63

1. คุณยูจิน PHAK000345404 

2. เป็นที่รัก PHAK000345405

3. คุณพริ้งพลอย PHAK000345406

4. คุณปิยะพรรณ PHAK000345407 

5. คุณเอริ PHAK000345408 

6. คุณจินดา PHAK000345409 

7. สอ. สกพลฐ์ PHAK000345410 

8. คุณขวัญฤทัย PHAK000345411 

9. คุณปิติมน PHAK000345412

10. คุณประพันธ์

Lazada

11. คุณมณีฉาย

12. คุณศิรินทิพย์

13. คุณชญาณี

14. คุณศุภชัย

15. คุณศิรินทิพย์

16. คุณตั้งตระกูล

17. คุณปิ่นรักษ์

18. คุณสุพรรษา

Shopee

19. คุณพิศิณี

20. คุณกัญญาวีณ์

21. คุณธีรพงศ์

22. คุณฐิติญา

23. คุณพรพิมล

24. คุณเกียรติวัชร์

25. คุณธัญกนกภรณ์

รายการส่งของวันที่ 23/11/63

1. คุณรุ่งทิวา PHAK000345112 

2. สารพัดเคมิคอล PHAK000345113

3. โกหย่วนโฮมคลินิก PHAK000345114 

4. เดอพราวด์ PHAK000345115

5. คุณนิลุบล PHAK000345116 

6. คุณพิรุณทิพย์ PHAK000345117 

7. คุณสิริอริสา PHAK000345118

8. คุณเกศนที PHAK000345119 

9. คุณถิรดา PHAK000345112 

10. คุณจุฑามาศ PHAK000345124 

11. คุณธนวรรณ PHAK000345126 

12. คุณจณัญญา PHAK000344127 

13. คุณวนาพร PHAK000345128 

14. คุณกชมน PHAK000345129 

15. คุณกัญญาวีร์ PHAK000345130 

16. คุณสุรางคณา PHAK000345131 

17. คุณยิ้ม

18. คุณจิราภรณ์

19. มข.

Lazada

20. คุณปาริชาติ

21. คุณศุภวรรณ

22. ยูซีแอล

Shopee

23. คุณวราภรณ์

24. คุณชญาดา

25. คุณเกษร

26. คุณปรีชา

27. คุณกิตติศักดิ์

28. คุณขนิษฐา

29. คุณปราณี

30. คุณจุฑามาศ

31. คุณจริยาภรณ์

32. คุณวันวิสาข์

33. ไบรอน

รายการส่งของวันที่ 21/11/63

1. คุณหนุงหนิง ขนส่งเจ๊นุช PHAK000344745 

2. คุณศุภิสรา PHAK000344747 

3. สารพัดเคมิคอล PHAK000344748 

4. คุณจินตนา PHAK000344749 

5. คุณลฎาภา PHAK000344750 

6. คุณศราวุฒิ PHAK000344751 

7. คุณรีชฎาวรรณ PHAK000344752

8. คุณจุฑาวรรณ PHAK000344753 

9. คุณพิมพ์ชญา PHAK000344754 

10. W CLINIC PHAK000344755 

11. คุณเนตรนารี PHAK000344756 

12. คุณวนาพร PHAK000344757 

13.คุณกชมน PHAK000344758 

14. นาโฮลิค อโศก

Lazada

15. คุณอภิญญา

16. คุณนันทา

17. คุณวิมลวรรณ

18. คุณเบ็ญจะมาภร

19. คุณนันทา

20. คุณมนัสวี

21.คุณวรารัตน์

Shopee

22.คุณแอริณ

23. คุณศิริรัตน์

24. คุณจารุณี

25. คุณชนุพร

26. คุณศศุภรณ์

27. คุณกมลวรรณ

28. คุณกรรณิกา

29. คุณสุกัญญา

30. คุณสุนทรี

รายการส่งของวันที่ 20/11/63

1. คุณธัญพร PHAK000344527 

2. คุณศิรินันท์ PHAK000344528 

3. คิวนีโอ PHAK000344529 

4. เฮลธ์มีอัพ PHAK000344530 

5. อะดาร่า PHAK000344532

6. WANTA JAN PHAK000344533 

7. เดอะริชเอกซ์คลูซีฟ PHAK000344535 

8. คุณกิตติภพ PHAK000344538 

9. คุณจิรวัฒน์ PHAK000344540 

10. คุณแป้ง PHAK000344541

11. ร้านดาวบิวตี้ออร่า PHAK000344542 

12. ศูนย์ความงามฟาซิ PHAK000344543 

13. คุณปิยมาภรณ์ PHAK000344545

14. คุณยุพา PHAK000344546

15. คุณอภิญญา PHAK000344547

16. คุณรุจิเรขา PHAK000344549

17. เจพีสกินแคร์

Lazada

18. คุณนิตยา

19. คุณพรพรรณ

20. คุณภสสรมณฑ์

21. คุณเอมอร

Shopee

22. คุณนวพร

23. คุณชนิญญา

24.คุณญาณตา

25. คุณกชกร

26. คุณกษมา

27. คุณนวพร

28. คุณวันณิภา

29. คุณรัชนิจดา

30. คุณกุลณนันท์

รายการส่งของวันที่ 19/11/63

1. คุณวิวรรธนี PHAK000344347 

2. สกายเนสท์ PHAK000344348 

3. คิววันเวชกรรม PHAK000344349 

4. คุณพริ้งพลอย PHAK000344352 

5. คุณอัจฉรา PHAK000344353 

6. อะดาร่า PHAK000344353

7. คุณปัญณิฌา PHAK000344355 

8. คุณสินาภรณ์ PHAK000344356 

9. คุณธิติมา PHAK000344357 

10. คุณณิชชา PHAK000344358 

11. คุณสมพงษ์ PHAK000344359 

12. คุณสุภาภรณ์ PHAK000344360 

13. คุณรัตนกร PHAK000344361 

14. บจก. สิบทิศ PHAK000344362

15. คุณรัชฎาวรรณ PHAK000344364 

16. คุณเนตรชนก PHAK000344365 

17. คุณลัดดาวัลย์ PHAK000344366

18. ธนพรคลินิก

19. คุณเรวดี

Lazada

20. Etaterina

21. คุณวารี

22. คุณวันทนา

23. คุณกมลณัทภัทร์

24. คุณระเบียบ

25. คุณเกศินี

26. คุณภรภัทร

Shopee

27. คุณกัญญาวีร์

28. คุณกชพร

29. คุณกรรณชิตา

30. คุณวราภรณ์

31. คุณจุฑาพา

32. คุณขนิษฐา

33. คุณปวัณรัตน์

34. คุณสุวิมล

รายการส่งของวันที่ 18/11/63

1. คุณยุพา PHAK000344076 

2. ด๊อกเตอร์เคคลินิก PHAK000344077 

3. คิววันเวชกรรม PHAK000344078

4. คิววันเวชกรรม PHAK000344079

5. รัชดาสกินแคร์ PHAK000344080

6. คุณวรารัตน์ PHAK000344081 

7. บลูเบอร์สปา PHAK000344082 

8. คุณกัญพัชร PHAK000344083 

9. คุณกฤตพร PHAK000344084 

10. คุณธนพร PHAK000344085 

11. คุณภาวิณี PHAK000344086 

12. คุณพัชรากร PHAK000344087 

13. คุณปิติพาพัชร์ PHAK000344088

14. คุณวิรงรอง PHAK000344089 

15. คุณศราวดี PHAK000344090 

16. บจก. เดอะมิวส์

Lazada

17. คุณฐาปกรณ์

18. คุณกนกกร

19. คุณศรัณยา

20. คุณประชุม

21. คุณณัฐสิทธิ์

Shopee

22. คุณนันท์นภัส

23. คุณชลธัญญ์

24. คุณวรารัตน์

25. คุณชัชชญา

รายการส่งของวันที่ 17/11/63

1. Beautiplex PHAK000343853 

2. เจ้ชวนทัวร์ PHAK000343854 

3. บจก. สิบทิศ PHAK000343856 

4. คุณอรอนงค์ PHAK000343857 

5. คุณยุพา PHAK000343858 

6. คุณอังค์วรา PHAK000343859 

7. คุณกนกพร PHAK000343861 

8. คุณภัชชัญญาณ์ PHAK000343862 

9. คุณณัฐกานต์ PHAK000343863 

10. J STAR PHAK000343864 

11. คุณพรพรรณ PHAK000343865 

12. คุณแนน PHAK000343866 

13. คุณเพ็ญจันทร์ PHAK000343867

14. คุณสุววรรณ PHAK000343869 

15. คุณสมใจ PHAK000343870 

16. หนึ่งโนแอล 

Lazada

17. คุณรุจิเรขา

18. คุณธัญฐ์ธนัช

Shopee

19. คุณศิริลักษณ์

20. คุณสรชา

21. คุณทรายงาม

22. คุณจุฑามาศ

23. คุณศิริจันทรา

24. Nacher

25. คุณอรรถชัย

26. คุณเดือนเพ็ญ