• [รายการส่งของวันที่ 6/1/2565]
  1. คุณวรุตม์ PHAK000083551WB 
  2. คุณศิริเกตุ PHAK000083552A7 
  3. คุณอรพรรณ PHAK000083553H7 
  4. คุณวลัยรัตน์ PHAK000083554WS 
  5. คุณแสงรวี PHAK0000835558P 
  6. คุณวิภาณี PHAK000083556L7
  7. คุณกฤตยา PHAK000083557YS 
  8. คุณรุ่งทิวา PHAK000083558BF 
  9. หจก. คิววันเวชกรรม PHAK0000835599M
  10. คุณวิภาวี PHAK0000835606Z 
  11. คุณกมลทิพย์ PHAK0000835617J 
  12. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000083562J2
  13. บลูเบอร์รี่สปา PHAK000083563ZE
  4. คุณใบบุญ PHAK000083564JA 
  15. คุณสุภรัตน์ PHAK000083565TR 
  16. คุณวรรณ PHAK0000835674H 
  [รายการส่งของวันที่ 5/1/2565]
  1. คุณนฤมล PHAK000083348GM 
  2. คุณรชต PHAK000083349AJ 
  3. คุณศาลิดา PHAK000083350CP 
  4. คุณวรัญญา PHAK0000833519H 
  5. คุณสมใจ PHAK000083352WD 
  6. คุณปทิดดา PHAK000083353JE 
  7. คุณนภาพร PHAK000083354QH 
  8. บริษัท ซีแอซี เมดิคอล จำกัด
  [รายการส่งของวันที่ 4/1/2565]
  1. คุณเหมะวรรณ์ PHAK000083156RE 
  2. คุณฤทธิยุทธ PHAK0000831573U 
  3. คุณอรัญญา PHAK000083158LH 
  4. คุณสุภาพันธ์ PHAK000083160QH 
  5. คุณสุกัญญษ PHAK0000831612V
  6. คุณธัญชนก PHAK000083162QT 
  7. The Clover Clinic สาขาเซ็นทรัลบางนา PHAK000083164DP 
  8. คุณเฟื่องฟ้า PHAK000083165VQ 
  9. คุณพีร์พิชชา PHAK000083166VX 

  [รายการส่งของวันที่ 3/1/2565]
  1. คุณธัญชนก PHAK000082985J8 
  2. คุณชญาวรนันท์ PHAK000082986AC 
  3. คุณทวิญญู PHAK00008298786 
  4. คุณกรรณิการ์ PHAK0000829886P 
  5. คุณจุฑามาศ PHAK000082989MV