รายการส่งของวันที่ 26/9/63

1. พญ. วลัยรัตน์ PHAK000330571 

2. คุณอัญมณี PHAK000330575 

3. เมคมายริช PHAK000330578

4. คุณณัฐชญา PHAK000330582 

5. คุณปนิดา PHAK000330583 

6. คุณธนวรรณ PHAK000330585 

7. คุณสิรินยา PHAK000330587 

8. คุณพรเทพ PHAK000330589 

9. อะมารันเต้ PHAK000330590

10. บจก ประดิษฐดี PHAK000330592

11.คุณธัญลักษณ์ PHAK000330593

12. คุณจันทร์จิรา PHAK000330594 

Lazada

13. คุณยุพา

14. คุณอัชมา

15. คุณกาญจน

16. คุณปรียานุช

Shopee

17. คุณพิงค์ภิชชญา

18. คุณนัยเนตร

19. คุณปาณัสม์

20. คุณเมธาวี

21. คุณฉัตรดาว

22. Aiwarin

23. Dr. Aomthong Clinic - lalamove 144

24. คุณเรวดี

รายการส่งของวันที่ 25/9/63

1. อะโฟรไดลิตี้ PHAK000330347 

2. คุณกาญจนา PHAK000330349 

3. คุณนิตยา PHAK000330350 

4. คุณสมพงษ์ PHAK0000330352

5. คุณอมรรัตน์ PHAK000330353 

6. คุณโชติกา PHAK000330354 

7. คุณสุวิภาภรณ์ PHAK000330355 

8. ร้านพาพิริช PHAK000330356 

9. คุณสุดารัตน์ PHAK000330357 

10. คุณปณัฏฐา PHAK000330358 

Lazada

11. คุณวรรธนา

12. ร้านนานาคิ้วสวย

13. คุณธนภัทร

14. คุณภูริตา

15. คุณแม็ก

16. คุณธีรทัศน์

Shopee

17. คุณเมธวดี

18. คุณวริศรา

19. คุณเปรมกมล

20. คุณกุลจีราภรณ์

21. คุณทรายงาม

22. คุณจามจุรี

23. คุณกรรณิการ์

24. คุณภัคชาภิมล

25. คุณอัจฉรรา

รายหการส่งของวันที่ 24/9/63

1. กฤษฎาคลินิก PHAK000330100 

2. คุณสินาภรณ์ PHAK000330104 

3. คุณกอบแก้ว PHAK000330105 

4. บจก. บีแซด PHAK000330106 

5. คุณนิตยา PHAK000330107 

6. คุณจิราภรณ์ PHAK000330109 

7. CCS Clinic PHAK000330110 

8. คุณวีรวรรณ PHAK000330111 

9. คุณกนกศักดิ์ PHAK000330114 

10. ซาริต้า PHAK000330115 (ครบ)

11. สกินโนทิส PHAK000330117

12. Sasi PHAK000330120 

13. คุณอัญวีณ์ PHAK000330121 

14. คุณขวัญฤดี PHAK000330122 

15. คุณสุวิทย์ชัย PHAK000330124 

16. คุณอุ้ย

Lazada

17. คุณเกษม

18. คุณละมัย

19. คุณวีระพงษ์

20. คุณภสสรมณฑ์

21. คุณกรวรรณ

22. คุณพีรยาพร

Shopee

23. คุณสิริโสภา

24. คุณเนตรอนงค์

25. คุณสุดาทิพย์

26. คุณธมลวรรณ

27. คุณขวัญพร

28. คุณเครือวัลย์

29. คุณชุติมา

30. คุณสุภาภรณ์

31. คุณพิมภิกา

32. คุณวรรณพร

33. Noppanut 

34. Sarina

35. คุณวยุรี

36. คุณวิลาวรรณ

37. คุณปราณปรียา

38. คุณจุฑาภรณ์

รายการส่งของวันที่ 23/9/63

1. นพ. ชัยชนะ PHAK000329855 

2. คุณจิตติมา PHAK000329860 

3. ไอริสหนองจอก PHAK000329865 

4. คุณกาญจนา PHAK000329866 

5. คุณณัชชารีย์ PHAK000329867 

6. คุณดลพร PHAK000329869 

7. คุณแนน PHAK000329870 

8. คุณนุ่น PHAK000329872 

9. คุณฟาดีละฮ์ PHAK000329873 

10. คุณนริสา PHAK000329874 

11. คุณปิยธิดา PHAK000329876 

12. JEAB PHAK000329877

13. คุณขวัญฤทัย PHAK000329878 

14. คุณจิตปภา PHAK000329879 

15. สบายเอ็กเพลส PHAK000329880 

16. คุณพวงทอง PHAK000329881 

17. อินฟินิตี้คลินิก PHAK000329882 

18. คุณปิติภาพัชร์ PHAK000329883 

Lazada

19. คุณพิมพ์ปพิชญ์

20. คุณจุฐิตา 

21.คุณณัฐการ

22. คุณสุรางคณา

Shopee

23. คุณกนกวรรณ

24. Thanapapatsorn

25. Suphaporn

25. คุณเบญจวรรณ

26. คุณนเรนทร์

27. คุณวิชนี

28. คุณภูชิต

29. คุณธีรศักดิ์

30. คุณเนตรนภา

31. คุณปณิตตรา

32. เจพีสกินแคร์

รายการส่งของวันที่ 22/9/63

1. คุณณปภัช PHAK000329539 

2. ซาริต้า PHAK000329540

3. คุณวงศ์ชยุตม์ PHAK000329541 

4. คุณภาสวรรณ PHAK000329543 

5. คุณใบพัด PHAK000329544 

6. คุณณัฐกฤตา PHAK000329545 

7. คุณภาวิณี PHAK000329546 

8. คุณธีระรัตน์ PHAK000329547 

9. คุณติญาดา PHAK000329548 

10. คุณพรนภัส PHAK000329549 

11. คุณชญานิษฐ์ PHAK000329550 

12. คุณณัฐกานต์ PHAK000329551 

13. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000329552 

14. คุณอรอนงค์ PHAK000329554 

15. คุณพาชื่น PHAK000329555 

16. คุณมนัสพันธุ์ PHAK000329556 

17. คุณชิดชม PHAK000329557 

Lazada

18. คุณณัฏฐ์

19. คุณดวงเดือน

Shopee

20. คุณจุฬารัตน์

21. คุณจิตตามาศ

22. คุณศิตา

23. คุณนันท์ธนัษฐ์

24. คุณนัฏฐิกา

25. คุณเสาวภา

26. คุณปวัณรัตน์

27. คุณสุดธิดา

28. คุณนริดาว

รายการส่งของวันที่ 21/9/63

1. คุณธนวรรณ PHAK000329158 

2. คุณตรีทิพพา PHAK000329159 

3. คุณอังค์วรา PHAK000329160 

4. คุณโชติกา PHAK000329161 

5. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000329163 

6. คุณขวัญใจ PHAK000329165 

7. คุณวารุณี PHAK000329167 

8. คุณพัชรินทร์ PHAK000329168 

9. คุณภูเบศ PHAK000329169 

10. คุณสามารถ PHAK000329170 

11. ร้านใสใส PHAK000329172 

12. ธิราพรรณคลินิก PHAK000329174 

13. THE FACE CLINIC PHAK000329175 

14. พญ. ศดาภร PHAK000329176 

15. คุณศศินภา PHAK000329177 

16. คุณธารินี PHAK000329180 

17. คุณกนกศักดิ์ PHAK000329181 

18. สกินโนทิส PHAK0000329182

Lazada

19. คุณฐิรญาดา

20. คุณจำลองลักษณ์

21. คุณอติกานต์

22.คุณนุจรี 

Shopee

23. คุณนัท 

24. คุณนัจจิรา

25. คุณณัฏฐวรรธ

26. คุณธัญพร

27. Nam

28. Arisa

29. คุณประพรมพร

30. คุณเสาวภา

31. คุณรัมภ์รดา

32. คุณชรัญฎา

33. คุณชรินทร์ทร

34. คุณพรรณณิภา

35. คุณศศิกานต์

36. คุณชัญญรัช

37. คุณขอบดาว

38. คุณวิภาดา

39. คุณขนิษฐา

40. คุณสุภาภรณ์

41. Somprasong

42. คุณปิยพร

43. Alwarin

รายการส่งของวันที่ 19/9/63

1. คุณเยาวภา PHAK000328711

2. Hyaface clinic PHAK000328712 

3. คุณจิตติมา PHAK000328713 - 100

4. สูนความงามเดอะเฟิส PHAK000328714 

5. เลอมอนเต้ PHAK000328715 ครบ

6. สารพัดเคมิคอล PHAK000328716

7. คุณชญาภา PHAK000328717 

8. คุณอาริสา PHAK000328718 

9. คุณดลินทร์ฎา PHAK000328719 

10. คุณณัฐรดา PHAK000328720 

11. JEAB PHAK000328712 

12. คุณขริษฐา PHAK000328722 

Shopee

13. คุณชัญญา

14. คุณจุฬารัตน์

15. คุณเป้

16. คุณนวลอนงค์

17. คุณแววเดือน

18. คุณริญญารัตน์

19. คุณรัมภ์รดา

Lazada

20. คุณนัสริน

21. คุณวิไลภรณ์

22. คุณวิไลภรณ์

23. Ekaterina

24. คุณพรรณทิภา

รายการส่งของวันที่ 18/9/63

1. คุณจิณญ์พัชชา PHAK000328525 

2. คุณอโนชา PHAK000328526 

3. คุณชุติกาญจน์ PHAK000328527 

4. คุณปุณณดา PHAK000328528 

5. คุณธัญพร PHAK000328529 

6. คุณสาณิยา PHAK000328530 

7. คุณปรมาภรณ์ PHAK000328531 

8. นพ. พีรวิชญ์ PHAK000328532 

9. คุณธันย์สิตา PHAK000328533 

10. คุณทิพวรรณ PHAK000328534 

11. หจก คิววันเวชกรรม PHAK000328536

12. เลอมอนเต้ชลบุรี PHAK000328537 

Lazada

13. คุณปุณณดา

14. คุณนันท์นภัส

15. คุณรัตนา

16. คุณภัคมน

17. คุณพรนภา

18. คุณสวียา 

19. คุณปริญญา

20. คุณเคที่

21. คุณจารุชา

Shopee

22. คุณลลนา

23. คุณศรายุทธิ์

24. คุณนพคุณ

25. คุณนงเยาว์

26. คุณพัทธ์ธีรา

27. คุณปภาวรินฐ์

28. คุณพิมพรรณ

29. คุณอัยรดา

30. คุณนุสรา

รายการส่งของวันที่ 17/9/63

1. คุณณภัทร PHAK000328288 

2. คุณอุมาภรณ์ PHAK000328289 

3. คุณธมลวรรณ PHAK000328290 

4. ซาริต้า PHAK000328291 

5. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000328292 

6. คุณวาสนา PHAK000328293 

7. นิวเอกซ์ เจนเนอเรชั่น PHAK000328294 

8. กตมคลินิก PHAK000328295

9. สารพัดเคมิคอล PHAK000328296 

10. PERFECT ร้านสักคิ้ว PHAK000328297 

11. คาร์แคร์ PHAK000328298 

12. คุณแป้ง PHAK000328299 

13. คุณธัญลักษณ์ PHAK000328300 

14. บจก ประดิษฐ์ดี PHAK000328301

15. คุณนัทชดา PHAK000328302 

Lazada

16. คุณเกษราศิณี

17. คุณธัญยพร 

18. คุณผ่องจิต

19. คุณสุวรรณ

Shopee

20. คุณมาริสา

21 คุณจาฏุพัจร์

22. คุณกฤตยานี

23. คุณชะพวิชญ์

24. คุณเขมรินทร์

25. คุณภัคขาภิมล

26. คุณศิรินันท์

27. คุณสุนิสา 

28. คุณลัดดา

29. คุณนริสา

30. คุณวินิตา

รายการส่งของวันที่ 16/9/63

1. นพ. กัมปนาท PHAK000328039 

2. คุณจิตติมา PHAK000328040 

3. สกายเนสคลินิก PHAK000328041 

4. เอสเมดคลินิก PHAK000328042 

5. เพียวคลินิก PHAK000328043 

6. อินฟินิตี้ PHAK000328045 

7. คุณอัปศรา PHAK000328048 

8. คุณมัชฌิมา PHAK000328049 

9. คุณกฤตพร PHAK000328050 

10. คุณกานต์พิชชา PHAK000328051 

Lazada

11. คุณกุลธิดา

12. คุณจารุณี

13. คุณนารี

14. คุณสุกัญญา 

15. คุณปัทมา

16. คุณสายสุนี

17. คุณวรรธนา

18. คุณลัดดา

Shopee

19. คุณนิธิมา

20. Nam

21. คุณเฉลิมพล

22. คุณโชติรส

23. คุณวรินทร์ลดา

24. คุณชัญญา

25. คุณวิภาวี

26. คุณกนกพิชญ์

27. คุณผ่องศรี

28. Kornvipa

29. คุณสุกัญญา

30. คุณธีรพงษ์

31. คุณเก๋

รายการส่งของวันที่ 15/9/63

1. คุณกรประภา PHAK000327740 

2. สารพัดเคมิคอล PHAK000327741 

3. ซีแอลซีเมดิคอล PHAK000327742 

4. คุณพรนภัส PHAK000327744 

5. คุณชนาภา PHAK000327745 

6. USA PHAK000327746 

7. คุณอธิตานันท์ PHAK000327747 

Lazada

8. ว่าาร้อยตรี วิภาวดี

9. คุณหนึ่งฤทัย

10. คุณพิมพ์วิมล

11. คุณหนึ่งฤทัย

12. คุณวนิดา

13. คุณวาสนา

Shopee

14. คุณอุไรพร

15. คุณกนกมน

16. คุณศศิธร

18. คุณปิง

รายการส่งของวันที่ 14/9/63

1. บลูเบอร์รี่สปา PHAK000327367 

2. คุณทองเมี้ยน PHAK000327368 

3. ศูนย์บริการสไมล์เฟซ PHAK000327369 

4. ร้านตัดผมชายภัครพล PHAK000327370 

5. คุณปรัศณี PHAK000327372 

6. คุณจันทู PHAK000327373 

7. คุณมุก PHAK000327376 

8. คุณสิรินยา PHAK000327378 

9. คุณจารุมาศ PHAK000327379 

10. คุณน้ำเพชร PHAK000327381 


12. คุณจันทิมา PHAK000327385 

13. คุณเพ็ญพิมล PHAK000327387 

14. สารพัดเคมิคอล PHAK000327388

15. คุณสุชิน PHAK000327390 

16. BEAUTIPLEX บางนา PHAK000327392 

17. รัชดาสกินแคร์ PHAK000327394 

18. คุณนงนุช PHAK000327396 

19. คุณเจเจ PHAK000327398 

20. แอมชาร์ PHAK000327399 

21. คุณจิตติมา PHAK000327402 

22. เช็คอินคลินิก PHAK000327404 

23. คุณมณีนุช PHAK000327406 

24. บีเฮฟเว่น

25. ดาราคลินิก

Lazada

26. คุณกรรน์วนกรญ์ 

27. คุณภัทรวดี

28. คุณญดา

29. คุณสุกรรยา

30. คุณพงศพัฒน์

31. คุณณัฐวดี

Shopee

32. คุณบุสริน

33. คุณวุฒิ

34. คุณอมลวรรณ

35. คุณมณีรัตน์ 

36. คุณรุ่งนภา

37. คุณวงศธร

38. คุณรัชนก 

39. คุณแววเดือน

40. Lytf Clinic

41. คุณจุฑามาศ

42. Thanapapatsorn

43. คุณรัชพร

44. คุณปรมาภรณ์

45. คุณสุรพล

47. คุณรวิพร

48. คุณณัฏฐา

49. คุณณประวีณ์

รายการส่งของวันที่ 12/9/63

1. ร้าน J Tyre PHAK000326875

2. คุณณภัทรารัตน์ PHAK000326877 

3. คุณสุภาภรณ์ PHAK000326878 

4. คุณวรุฒม์ PHAK000326879

5. คุณภักดิ์พิลาส PHAK000326880 

6. อะโฟรไดลิตี้ PHAK000326881 

7. คุณศิริวัฒนา PHAK000326882 

8. คุณอรรถพร PHAK000326883 

9. คุณดวงเนตร PHAK000326886 

10.คุณไอลดา PHAK000326887 

11. คุณอัจฉรา PHAK000326888 

12. คุณไกรสุวิทย์ PHAK000326889

13. BEAUTIPLEX ท่าพระ PHAK000326891 

14. คุณวิลาวัลย์ PHAK000326892 

15.คุณช่อเพชร PHAK000326893

16. คุณศาลิตา PHAK000326894 

17. คุณณิชาภัทร PHAK000326895

18. คุณแป้ง PHAK000326896 

19. HYFACE

20.  คุณเรวดี

Lazada

21. คุณกิตติพิชญ์

22. ร.ต จักรพงษ์

Shopee

23. คุณอิสรานุวัฒน์ 

24. คุณพิมพ์วิมณ 

25. คุณสมฤทัย 

27. คุณธนพร 

28. คุณจิรประภา

29. คุณมีนา

30. คุณศศิวิมล

รายการส่งของวันที่ 11/9/63

1. คุณวรุฒม์ PHAK000326624 

2. เช็คอินคลินิก PHAK000326625

3. คุณเอกราช PHAK000326626 

4. HYFACE PHAK000326627 

5. คุณแอ่นนี่ PHAK000326628 

6. คุณวีณา PHAK000326629 

7. คุณวลัยพรรณ PHAK000326630 

8. วสุคเณศวร PHAK000326632 

9. นพ. พีรวิชญ์ PHAK000326633 

10. คุณมนัสพันธุ์ PHAK000326635 

11. คุณกมลชนก PHAK000326636 

12. หจก อภิรดี PHAK000326637 

13. คุณโชติกา PHAK000326638 

14. คุณพฤฒพร PHAK000326639 

15. คุณเกศรา PHAK000326641 

16. คุณภัสวดี PHAK000326642 

17. คุณสุขุมา PHAK000326643 

18. BOXDROPONIN PHAK000326644 

19. คุณพรสา PHAK000326646 

Lazada

20. คุณบุญนำ

21. คุณอริศรา 

22. คุณอาศวิน

23. คุณธนณัฐ

24. คุณภูริตา 

Shopee

25. คุณหงส์

26. คุณพิชญ์ชาภา

27. คุณสุริสา

28. คุณอวิกา

29. คุณณัฐพล

30. คุณณัฐรดา

31. คุณธนัชธิรินทร์

รายการส่งของวันที่ 10/9/63

1. คุณจันทนา PHAK000326333 

2. คุณโชติรส PHAK000326336 

3. VB CLINIC PHAK000326337

4. ร้านบ้านรักสวย PHAK000326341 

5. คุณอโนชา PHAK000326343 

6. C SKIN PHAK000326345 

7. คุณโชติกา PHAK000326348 

8. คุณสินาภรณ์ PHAK000326349 

9. คุณอาทิตยา PHAK000326350

10. คุณนงนภัส PHAK000326352

11. The Clover PHAK000326355 

12. คุณนัชชา PHAK000326358 

13. คุณรัตนาภรณ์ PHAK000326360 

14. คุณแพรว PHAK000326363 

15. คุณพุธ  PHAK000326366 

16. คุณพรเทพ PHAK000326367 

17. พีทีคอสเมติก PHAK000326368 

18. เป็นที่รัก PHAK000326372

19. คุณชุติกาญจน์ PHAK000326376 

20. ตรัยรัตน

21. เจพีสกินแคร์

Lazada

22. คุณกัญญาณัฐ

23. คุณพัชรนันท์

24. คุณดวงทิพย์

25. ดิเอสตีมคลินิก

26. Namuna

27. คุณอรรถพัชร์

28. คุณนิฏฐา

29. คุณสิริลักษณ์ 

30. คุณพัชรินทร์

31. คุณอรสา 

32. คุณดวงพรรษ

33. คุณสำเริง

34. คุณสิริอร

Shopee

35. คุณน้ำหวาน

36. คุณศุภวรรณ

37. คุณอารินทร์

38. คุณศุภนัฐ

39. DIAA Clinic 

40. คุณพรศิริ

41. คุณจิรายุ

42. คุณฐานิฉัตร

43. คุณพรทิพย์

44. คุณวิภาวี

45. คุณณัฐวรรธ

46. คุณสุวิขาดา

47. คุณศศุภรณ์

48. คุณหทัยนุช

49. Komvipa

50. คุณวณา

51. คุณปาณิสรา

52. คุณนรีรัตน์

53. คุณชรินธร

54. คุณนพณภสส

รายการส่งของวันที 9/9/63

1. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000326002 

2. ธีแลนน่าคอสเมติก PHAK000326004

3. คุณวันเฉลิม PHAK000326005 

4. ร้าน PANA PHAK000326006

5. คุณภัศราภรณ์ PHAK000326007 

6. คุณวีรชญา PHAK000326008 

7. คุณมาลินี PHAK000326009 

8. คุณประภัสสร PHAK000326010 

9. คุณฐิตาภรณ์ PHAK000326012 

10. ศูนย์ความงามฟาชิ PHAK000326013 

11. คุณพิภัสสร PHAK000326014 

Lazada

12. คุณณัฐภูมิ

13. คุณสณัฐชา

14. Wasina

15. คุณสมชาย

16. คุณอลิสรา

17. คุณลภัสรดา

Shopee

18. คุณเบ็น

19. คุณพราว

20. คุณวราพร

21. Sup pay

22. คุณนภัสนันท์

23. คุณภัทรจิรา

24. คุณเม

25. คุณอัสริน

26. คุณวีระศักดิ์

27. คุณสินีนาฎ

28. คุณจิรนันท์

29. คุณเบญญทิพย์

30. คุณธิรพันธ์

31. คุณอุษา

32. คุณชญานี

33. คุณคณากร

รายการส่งของวันที่ 8/9/63

1. คุณอัปศรา PHAK000325607 

2. คุณอลิส PHAK000325608 

3. คุณสินาภรณ์ PHAK000325609 

4. แอมชาร์คลินิก PHAK000325611

5. สุธาวัลย์คลินิก PHAK000325613 

6. หนึ่งโนแอล PHAK000325614

7. สิรินเมดิคอล PHAK000325615 

8. คุณเหมะวรรณ์ PHAK000325616 

9. ร้าน J Tyre PHAK000325618 

10. คุณปรัชยา PHAK000325619 

11. ริชเอ็นเลส PHAK000325620

12. คุณพีร์พิชชา PHAK000325621 

13. บีเฮฟเว่น

Lazada

14. คุณถาวร

Shopee

15. คุณธัญวลัย

16. คุณอันโกะ

17. คุณสุพัตร า

18. คุณเดือนเพ็ญ

19. คุณมัณฑนา

20. คุณขวัญชนก

21. คุณจิตรวลัย

22. คุณธัญวลัย

รายการส่งของวันที่ 7/9/63

1. คุณพีรวิชญ์ PHAK000325353 

2. ริชเอ็นเอส PHAK000325356 

3. คิวนีโอ PHAK000325356 

4. คุณอลิส PHAK000325357 

5. กัญวรา PHAK000325358

6. คุณอาทิตยาPHAK000325359 

7. บจก วีไบรท์คลินิก PHAK000325361 

8. คุณพิฑูรย์ PHAK000325363 

9. สารพัดเคมิคอล PHAK000325366

10. คุณสุรการ PHAK000325367 

11. คุณเพ็ญจันทร์ PHAK000325369 

12. คุณธนวรรณ PHAK000325370 

13. คุณเพ็ญพิมล PHAK000325371 

14. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000325372 

15. ร้าน PANA PHAK000325373 

16. คุณศราวุฒิ PHAK000325375 

17. คุณอรนรินทร์ PHAK000325376 

18. คุณณัฐาวรกุล PHAK000325377 

19. คุณศิริวัฒนา PHAK000325378 

20. คุณนันทพร PHAK000325379 

21. คุณเสาวณีย์ PHAK000325380 

22. คุณนาตยา PHAK000325381 

23. คุณจันทรา PHAK000325382 

24. คุณนิษ์ฐวดี PHAK000325384 

Lazada

25. คุณหนึ่งฤทัย

26. คุณลลิตรภัทร

27. คุณปัทมาภรณ์ 

28. คุณอรพรรณ

29. คุณเสาวณีย์ 

30. คุณเสาวณีย์ 

31. คุณอัญชนา

32. คุณธีรภพ

33.  คุณเสาวณีย์

34. คุณปิยะนุช 

35. คุณยลลดา

36. คุณนิตย์รดี

37. คุณฐิดาภรณ์

38. คุณกุลธิดา

39. คุณจุฑารัตน์

Shopee

40. คุณศุจินธรา

41. คุณลลนา

42. คุณพงษ์พัฒน์ 

43. คุณภัคจิรา

44. คุณอภิธิชา

45. คุณมาลินี

46. คุณพิมพ์อร

47. คุณวนิดา

48. คุณมนหทัย

49. คุณสัชฌุกร

50. คุณขนิษฐา

51. คุณภัคชาภิมล

52. คุณศิตา

53. คุณพรไพลิน

54. คุณอชิตา

55. คุณประคอง

56. คุณอริญดา 

57. คุณกฤติกา 

58. คุณอุตมา

59. คุณธัญญธร

60. คุณพัทธ์

61. คุณกัลยา

รายการส่งของวันที่ 4/9/63

1. คุณปาริชาติ PHAK000324670 

2. คุณณัฐ์นภา PHAK000324671 

3. พญ. ธมลวรรณ PHAK000324672 

4. คุณสุรางค์รัตน์ PHAK000324673 

5. คุณเลอศักดิ์ PHAK000324674 

6. ซีแอลซี PHAK000324676 

7. คุณวิภาวรรณ PHAK000324677 

8. คุณกฤต PHAK000324678 

9. คุณศุภมาศ PHAK000324679 

10. คุณสลัลชนา PHAK000324680 

11. คุณตะวัน PHAK000324681 

12. คุณวิรงรอง PHAK000324682 

13. คุณสมใจ PHAK000324684 

14. แอมชาร์คลินิก PHAK000324685

15. ทวีทรัพย์ PHAK000324686

16. เดอะริชคลินิก PHAK000324687

17. คุณเอ

18. เจ อาร์ โกลบอล

Lazada

19. คุณจุฐิตา

Shopee

20. คุณปาณิศา

21. คุณสัชฌุกร

22. คุณศิตา 

23. คุณบังอร

24. คุณหทัยทิพย์

25. คุณยุภาพร

26. คุณกรณ์ 

27. คุณภาวิดา

28. คุณนงลักษณ์ 

29. คุณสวิตตา

รายการส่งของวันทีร 3/9/63

1. คุณสุฉายา PHAK000324422 

2. คุณจิตปภา PHAK000324423 

3. Nawarat PHAK000324424 

4. คุณจิตตรา PHAK000324426 

5. คุณอัญญาดา PHAK000324427 

6. คุณสุภาพันธ์ PHAK000324428 

7. Boxdroponlin PHAK000324430 

8. คุณอนงค์ PHAK000324431 

9. คุณนฤมล PHAK000324432 

10. คุณอุบล PHAK000324434 

11. คุณรัชนิจดา PHAK000324435 

12. คุณนภัสกมล PHAK000324437

13. คุณณฐญาวกาญจน์ PHAK000324438 

14. คิววันเวชกรรม PHAK000324440 

15. คุณเยาวภา PHAK000324441 

16. คุณมินตา PHAK000324442 

17. อะไรซ์บิวตี้ PHAK000324443

18. คุณสมพงษ์ PHAK000324445 

19. คุณณัฐรินทร์ PHAK000324446 

20. คุณอธิตานันท์ PHAK000324449 

21. คุณนิคกี้ PHAK000324451 

22. คุณลฎาภา PHAK000324452 

23. คุณนพัฒธร PHAK000324453 

24. คุณณัฐรดา PHAK000324455 

25. คุณจินดา PHAK000324459 

26. คุณบงกช PHAK000324460 

27. ห้องภาพตะวัน PHAK000324462 

28. สอ. สกพลฐ์ PHAK000324464 

29. เมคมายริช PHAK000324465 

30. คุณอนุสรา PHAK000324467 

31. โซลคลินิก PHAK000324469

32. คุณรุ่งนภา PHAK000324470 

33. 90 กราเซส

34. J YOUNG Lalamove

Lazada

35. คุณภูวรินทร์

36. คุณวิมลพรรณ

37. คุณจุไรรัตน์ 

38. คุณดวงพร

39. คุณอารยา

40. คุณศราวรี 

41. คุณขัญญานุช 

42. คุณณญาดา 

Shopee

43. คุณจุฑามาศ 

44. คุณดวงกมล

45. คุณรัฐนันท์

47. คุณทมิตา

48. คุณณัฏฐ์ปัณชญา 

49. คุณจตุพล 

50. คุณลัลน์ฑิตา 

51. ร้านโชกุ 

52. คุณรัชตวรรณ

53. คุณวรรณพร 

54. คุณรุ่งทิพย์

55. คุณสุภาพรรณ

56. คุณณัฐติญานันท์

57. คุณกรพัฒน์

58. Panuschanart 

59. คุณวนิดา

60. คุณเพ็ญนภา

61. คุณคำอุ่น

62. คุณวริศรา

63. คุณนิภาพร

64. คุณวัชรีวัลย์ 

65. คุณลัลนา

66. คุณอลิสา

67.คุณนิศาชล

68. คุณพรณ์ประภา

69. คุณจุฑาพิมพ์

70. คุณสุทธิพงศ์ 

71. คุณสุทธิพงษ์

72. คุณกัญฐิตา 

73. คุณภาสุรณัช

รายการส่งของวันที่ 1/9/63

1. ค่อยคิด PHAK000323808 

2. คุณฉวีวรรณ PHAK000323811 

3. คุณธัญญ์ทิพา PHAK000323811 

4. เดอะริชเอกซ์คลูซีฟ PHAK000323812 

5. คลินิกท่าหลวง PHAK000323813 

6. คุณภักดิ์พิลาส PHAK000323816 

7. คุณอัครา PHAK000323817 

8. VARELA CLINIC PHAK000323818 

9. คุณสรัญญา PHAK000323819 

10. บ้านต้นสมุนไพร PHAK000323820 

11. คุณพิรัลปวีร์ PHAK000323821 

12. คุณณัฏฐยา PHAK000323822 

13. บิ๊กอาย PHAK000323823 

14. คุณจุฬาภักดิ์ PHAK000323824 

15. คุณปิติภาพัชร์ PHQK000323825 

16. คุณวรัญญา Lazada

17. Vllayphone Lazada

18. คุณปิยนุช Lazada

19. คุณมาริสา Shopee

20. คุณขวัญพร Shopee

21. คุณสกุนตลา Shopee

22. Ratiporn Shopee

23. คุณอาทิตยา Shopee

24.  คุณดวงกมล Shopee

25. อิลอแกรนด์ ลำปาง

รายการส่งของวันที่ 31/8/63

1. คุณศิรินันท์ PHAK000323341

2. JEAB PHAK000323342 

3. คุณญาดา PHAK000323343 

4. คุณสุพิชญา PHAK000323344 

5. 24 CLINIC PHAK000323345

6. คุณกานต์ PHAK000323346 

7. คุณสมพงษ์ PHAK000323348 

8. คุณพรรณี PHAK000323349 

9. คุณชุติกาญจน์ PHAK000323351 

10. คุณอภิชญา PHAK000323352 

11. NICHAPA PHAK000323353 

12. อะโฟรไดลิตี้ PHAK000323354

13. คุณนงนภัส PHAK000323355 

14.คุณพรนภัส PHAK000323356 

15. คุณภัทรธิดา PHAK000323357 

16. คุณพรไพลิน PHAK000323360 

17. คุณสิริยากรณ์ PHAK000323363 

18. Gapkatov Lazada

19. คุณสุดาภัทร Lazada

20. คุณอรอุมา Lazada

21. คุณจุฑารัตน์ Lazada

22. คุณสุปรียา Lazada

23. คุณเอมอร Lazada

24. Gapkatov Lazada

25. คุณอภิชญานันท์ Lazada

26. คุณอารีรัตน์ Lazada

27. คุณอารดา Lazada

28. คุณสุรีรัตน์ Lazada

29. คุณอารยา Lazada

30. คุณเอกลักษณ์ Lazada

31. คุณสุลาภา Lazada

32. คุณโชติกา Shopee

33. คุณจุฑามาศ Shopee

34. คุณจริยา Shopee

35. คุณโสรยา Shopee

36. คุณอรพรรณ Shopee

37. คุณดวงกมล Shopee

38. คุณสุทธิกานต์ Shopee

39. คุณเมธาวี Shopee

40. คุณอันโกะ Shopee

41.  คุณปิยะนุช Shopee

42. คุณศิริมา Shopee

43.  คุณชฎาธาร Shopee

44. PockyJRCS Shopee

รายการส่งของวันที่ 29/8/63

1. คุณศิรินันท์ PHAK000322922 

2. คุณชนก PHAK000322923 

3. คุณแนน PHAK000322926 

4. คุณนิสาชล PHAK000322927 

5. บจก เฮลธ์มีอัพ PHAK000322928 

6. Luxe Clinic PHAK000322929 

7. คุณอารียา PHAK000322931

8. เดอะโปรเจค 

9. รัตนเกียรติ

10. เป็นที่รักคลินิก

11. คุณพรรณวดี Lazada

12. คุณศรีรัตน์ Lazada

13. คุณวิไลภรณ์ Lazada

14. คุณศรัยรัฐ Lazada

15. คุณพรรณวดี Lazada

16. คุณณญาดา Lazada

17. คุณศุภัช Lazada

18. คุณสุดารัตน์ Shopee

19. คุณปภาวี Shopee

20. คุณปิยฉัตร Shopee

21. คุณจันทริกา Shopee

22. คุณวิระ Shopee

23. คุณศุภญาดา Shopee

24. คุณวนัฐธิกา Shopee

25. คุณศศิกาญจน์ Shopee

26. คุณวิมลวรรณ Shopee

รายการส่งของวันที่ 28/8/63

1. คุณจันทิมา PHAK000322637

2. คุณประภัสสร PHAK000322638 

3. สุขใจหัวหิน PHAK000322639

4. คุณอภิชญา PHAK000322640

5. ขนส่งเจ๊นุช PHAK000322641

6. สารพัดเคมิคอล PHAK000322641

7. คุณวารุณี PHAK000322643 

8. คุณนฤมล PHAK000322644 

9. คุณญาดา PHAK000322645 

10. คุณอัครา PHAK000322647 

11. บลูเบอร์รี่สปา PHAK000322648 

12. ร้าน NAIL HOUSE PHAK000322649 

13. คุณนุ่น สาทร PHAK000322650 

14. คุณสมพงษ์ PHAK000322651 

15. คุณณัฐชญา PHAK000322652 

16. เฟเชี่ยล ดีไซน์ PHAK000322653 

17. คุณแพม (คุณนุ่น บางซื่อ ) PHAK000322654 

18. คุณนุ่น สยาม PHAK000322655 

19. สปิริเด็ดอะเวย์ Lalamove

20. Infinity Clinic

21. คุณสุกัญญา Lazada

22.คุณวราภรณ์ Lazada

23. คุณนุชนภา Lazada

24. คุณจินดารัตน์ Lazada

25. คุณนิตย์รดี Lazada

26. คุณดวงพร Lazada

27. คุณสิริภรณ์ Shopee

28. คุณภัทรกฤต Shopee

29. Nisanart Shopee

30.คุณเบญจมาศ Shopee

31. คุณธัญญลักษณ์ Shopee

32. คุณภัทรนันท์ Shopee

33. คุณเด่นนภา Shopee

34. คุณฌัญญลักษณ์ Shopee

35. คุณเกศศิณี Shopee

36. คุณพรเพ็ญ Shopee

รายการส่งของวันที่ 27/8/63

1. คุณกชกร PHAK000322382 

2. คุณตะวัน PHAK000322383 

3. คิววันเวชกรรม PHAK000322384

4. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000322385 

5. คุณอัมพกา PHAK000322386 

6. คุณนันทิยา PHAK000322387 

7. สารพัดเคมิคอล PHAK000322388

8. ร้านยางทอง PHAK000322390

9. อะโฟรไดลิตี้ PHAK000322391

10. คุณธนวรรณ PHAK000322392 

11.  คุณพร้อมพงษ์ PHAK000322395 

12. คุณอารีรัตน์ PHAK000322396 

13. คุณกุ๊บกิ๊บ PHAK000322399

14. กู้ดดี้ PHAK000322400 

15. สรัญญาคลินิก Lalamove 

16. ด๊อกเตอร์ซี

17. บีเฮฟเว่น

18. คุณมินท์ฐิตา Lazada

19. คุณอธิราช Lazada

20. คุณรุจิรา Shopee

21. คุณศศิธร Shopee

22. รพ. เอเซียคอสเมติก Shopee

23. คุณดนูนาถ Shopee

24. คุณสุเพ็ญพร Shopee

25. คุณพิชญ์ชิชา Shopee

รายการส่งของวันที่ 26/8/63

1. คุณอัมภิรา PHAK000322116 

2. คุณโชติกา PHAK000322117 

3. คุณธนพร PHAK000322118 

4. น้อยบิวตี้ซาลอน PHAK000322119 

5. คุณน้ำเพชร PHAK000322120

6. คุณปิ๊ก

7. คุณฉวีวรรณ

8. คุณณัชชา Lazada

9. คุณนิตย์รดี Lazada

10. คุณธัญยพร Lazada

11. คุณปพัชญา Shopee

12. คุณวราภรณ์ Shopee

13. คุณกิตติ์ธัญญา Shopeee

14. คุณจุฑาพิมพ์ Shopee

15. คุณเฉลิมชัย Shopee

16. คุณณิชา Shopee

รายการส่งของวันที่ 25/8/63

1. บจก สกินดีไซน์ PHAK000321869

2. คุณเบญจมาศ PHAK000321871 

3. คุณธัญพิสิฏฐา PHAK000321877 

4. คุณอิสรีย์ PHAK000321879 - 80

5. สารพัดเคมิคอล PHAK000321879

6. ธิราพรรณคลินิก PHAK000321883 

7. คุณมนัสวี PHAK000321884 - 80

8. คลินิกท่าหลวง PHAK000321885 

9. คุณพัชรี PHAK000321886 - 80

10. คุณนฎา PHAK000321887 

11. คุณอัจฉรียา PHAK000321888 

12. คุณศุภมิตร PHAK000321889

13. คุณตติยา PHAK000321890 

14. คุณวุฒิพงษ์ PHAK000321891 

15. คุณประสพโชค PHAK000321892 

16. จันทร์จิราคลินิก PHAK000321895 

17. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000321897 

18. คุณพุธิตา Lazada

19. คุณอภิวัฒน์ Lazada

20. คุณชุติกาญจน์ Lazada

21. คุณฐิติมา Lazada

22.คุณอริญญาณ์ Shopee

23. คุณนันท์ธนัษฐ์ Shopee

24. Chulida Shopee

25. คุณแนน Shopee

26. คุณสุดารัตน์ Shopee

27. Pocky  Shopee

28. คุณนุชนารถ Shopee

29. Kuncha Shopee

30. คุณคมสัน มารับเอง

รายการส่งของวันที่ 24/8/63

1. ชนิศาคลินิก PHAK000321345 

2. ณัฐชญาคลินิก PHAK000321353 

3. คอสมิกแคร์ PHAK000321359 

4. คุณวิจิตรา PHAK000321360 

5. คุณปิยะพรรณ PHAK000321361

6. ขนส่งเจ๊นุช PHAK000321362 

7. ฟิออร่าคลินิก PHAK000321363 

8. ร้านบ้านต้นสมุนไพร PHAK000321365 

9. คุณณัฏฐา PHAK000321366 

10. บจก เคดับบลิวริช PHAK000321367 

11. คุณภสสรมณฑ์ PHAK000321368 

12. คุณฐิตาภรณ์ PHAK000321369 

13. คุณพิททา PHAK000321370 

14. คุณปิติมน PHAK000321371 

15. คุณอชิรญาณ์ PHAK000321372

16. คุณฉันทยา Lazada

17. Merrie Lazada

18. คุณเปรม Lazada

19. คุณปิยะนุช Shopee

20. คุณเกศศิณี Shopee

21. คุณเบญญาภา Shopee

22. คุณกรประภา Shopee

23. คุณนันทวัฒน์ Shopee

24. คุณอาภาวรรณ Shopee

25. คุณพิมพ์ภาภรณ์ Shopee

26. คุณลลนา Shopee

27. คุณศศิธร Shopee

28. คุณปรีชา Shopee

29. คุณเรวดี

30. คุณเยาวเรศ มีเพิ่มสินค้า 2 รายการ

31. เจพีสกินแคร์ ( ส่งครบทุกรายการแล้วจ้า )

รายการส่งของวันที่ 22/8/63

1. อะเรต้าคลินิก PHAK000320854 

2. คุณวรัทยา PHAK000320856 

3. คุณลลิตา PHAK000320857 

4. Ekaterina PHAK000320859

5. สารพัดเคมิคอล PHAK000320860

6. เลอมอนเต้ PHAK000320861 ( อันนี้ส่งไป 2 กล่องครบหมดเลยไม่มีค้างแล้วจ้า  )

7. NEWGEN CLINIC PHAK000320866 

8. คุณสุชิน PHAK000320868

9. คุณมริสา Lazada

10. คุณอริสรา Lazada

11. คุณชวนชม Lazada

12. คุณธัญรัตน์ Shopee

13. คุณกฤตชัย Shopee

14. คุณพัทยา Shopee

15. คุณณัฐชานนท์ Shopee

รายการส่งของวันที่  21/8/63

1. คุณนุ่น PHAK000320598 

2. คุณสุรีรัตน์ PHAK000320599 

3. คุณขวัญกัลยา PHAK000320600 

4. บจก ค่อยคิด PHAK000320601 

5. คุณปภาพินทร์ PHAK000320602 

6. สารพัดเคมิคอล PHAK000320603

7. คุณมนัญญา PHAK000320604 

8. คุณวิภาวรรณ PHAK000320605 

9. ม. ขอนแก่น

10. คุณชนัทตา Lazada

11. Somkuan Lazada

12. Gapkalov Lazada

13. Gapkaliv Lazada

14. คุณจิตรวรรณ Lazada

15. Napatkan Lazada

16. คุณจุฑาภรณ์ Shopee

17. คุณทิพปภา Shopee

18. คุณพัตราภรณ์ Shopee

19. คุณอนุชา Shopee

20. คุณอชิรญาณ์ Shopee

21. คุณนันทจิต Shopee

22. คุณดวงกมล Shopee

รายการส่งของวันที่ 20/8/63

1. คุณปิยะพรรณ PHAK000320251 

2. คุณณัฐพล PHAK000320252 

3. สารพัดเคมิคอล PHAK000320253

4. บ้านสวนเขมจิรา PHAK000320254

5. สกินดีไซน์ PHAK000320256 

6. คุณภชาภร PHAK000320257 

7. วิภาดาคลินิก PHAK000320259 

8. คุณวิภาพร PHAK000320260 

9. พารากอนเดอร์มา PHAK000320261

10. เนอร์วานา PHAK000320262

11. คุณวีรยา PHAK000320265 

12. คุณพิชชาภา Lazada

13. คุณยุวธิดา Lazada

14. คุณชลิดา Lazada

15. คุณสัชฌุกร Shopee

16. คุณรุ่งนภา Shopee

17. คุณลลนา Shopee

18. คุณพงริน Shopee

19. คุณสวณา Shopee

20. คุณจิรพงษ์ Shopee

21. คุณนภัสกมล Shopee

22. คุณนันท์ธนัษฐ์ Shopee

รายการส่งของวันที่ 19/8/63

1. คุณญาดา PHAK000320020 

2. เมคมายริช PHAK000320021

3. คุณอารีฟ PHAK000320022 

4. เลอมอนเต้ PHAK000320023

5. คุณวิภาวรรณ PHAK000320024 

6. คุณณัฐโชค PHAK000320025

7. VBOOT PHAK000320026 

8. คุณคมกริช PHAK000320027 

9. คุณนภาพร PHAK000320028 

10. คุณนุชาดา PHAK000320029 

11. คุณนันทญา PHAK000320030 

12. คุณวิภาพร PHAK000320031 

13. คุณวรรฬิญา Lalamove 

14. คุณภัฐณี Lazada

15. ร้านนานา Lazada

16. คุณยุวธิดา Lazada

17. ร้านานาน Lazada

18. คุณเบญจรีตน์ Lazada

19. Luckanajit Shopee

20. คุณประคอง Shopee

21. คุณอรพรรณ Shopee

22. คุณรัชตวรรณ Shopee

23. คุณธนวันต์ Shopee

24. คุณรวีนันท์ Shopee

25. เชอแคร์ Shopee

26. คุณลัดดา Shopee

27. คุณสิริลักษณ์ Shopee

28. คุณพิภัช Shopee

29. คุณสวิตตา Shopee

30. คุณศนุดา Shopee

31. คุณ Weena Shopee

32. คุณสุกัญญา Shopee